Betydningen af det nye bygningsreglement 2010

Rentable energirigtige løsninger i det nye bygningsreglementDet nye bygningsreglement 2010 (BR10) træder i kraft den 30. juni 2010

Det nye bygningsreglement giver jf. Finn Lauritzen, Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen, de bedst mulige rammer for at bygge grønt og opnå energireduktion i den nye og eksisterende bygningsmasse. Det nye BR10 sætter derudover fokus på et godt og sundt indeklima i bygninger.

Rentable energirigtige løsninger i det nye bygningsreglement

Der bliver i BR10 stillet krav til, at boligejere som bygger om, renoverer eller udskifter bygningsdele, skal vælge rentable, energirigtige løsninger, hvilket er i tråd med regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i nye og eksisterende bygninger.

BR10 stiller f.eks. krav til at der foretages efterisolering i forbindelse med mindre renoverings og ombygningssager, hvilket er en ændring i forhold til tidligere, hvor dette krav kun var gældende i større ombygnings- og renoveringssager. Efterisoleringsarbejdet skal dog være rentabelt, for at der er krav om at arbejdet udføres. Rentable løsninger er eksemplificeres i BR10, kap. 6.

Ejendomsejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger og ejendomsadministratorer skal være opmærksomme på, at der ved mindre sager som f.eks. vinduesvedligeholdelse, skal foretages beregning omkring arbejdets rentabilitet. Såfremt et enkelt vindue udskiftes, i en eksisterende bygning, skal dette vindue overholde bestemmelserne i BR10, kap 7.4.2 omkring enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning.

BR10 har en overgangsperiode på seks måneder fra d. 30.6.2010. Her kan der foretages byggeansøgninger og bygges efter både Bygningsreglement 2008 (BR08) og BR10. Efterfølgende er det kun BR10 der er gældende.

Såfremt du er i tvivl omkring de nye kravs betydning for dit / jeres renoverings eller byggeprojekt jf. BR10, kan Renoveringskonsulenterne hjælpe dig / jer med rådgivning og vejledning. Kontakt os her.

Bygningsreglement 2010 (BR10)

Læs det nye Bygningsreglement 2010 (BR10) (PDF)

Nedenfor ses en liste over de væsentligste ændringer i bygningsreglement BR10 i forhold til bygningsreglement BR08:

Kapitel 5 - Brandforhold

 • Skærpelse til forsamlingslokaler, der anvendes til diskotek og lign. Der skal være automatisk varslingsanlæg, jf. BR10, kap. 5.4, stk. 11
 • Mulighed for røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje, f.eks. flugtvejstrapper, jf. BR10, kap. 5.6.2, stk. 1

Kapitel 6 - Indeklima

 • Grænseværdikrav  for CO2 indholdet i indeluften, gældende for daginstitutioner, skolers undervisningsrum og lignende, jf. BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 1 og 2
 • Krav vedr. formaldehydafgivende lim i træplader i vejledningsteksten= sundt indeklima, jf. BR10, kap. 6.3.2.2, stk. 1 – vejledningsteksten
 • Krav om maksimalt radonindhold i nye bygninger samt anbefalinger til radonindhold i eksisterende bygninger, jf. BR10, kap. 6.3.3.2
 • Krav om energieffektiv belysning, samt dagslysstyring, jf. BR10, kap. 6.5.3, stk. 2-6

Kapitel 7 – Energiforbrug

 • Generelt skærpes energibestemmelserne med ca. 25 % i forhold til BR08.
 • Krav til energiramme ved bygninger opvarmet fra 5 til 15° C, jf. BR10, kap. 7.2
 • Skærpede krav til U-værdier, linietab og transmissionstab i nybyggeri, jf. BR10, kap. 7.2
 • Indførelse af en fjernvarmefaktor på 0,8 for lavenergiklasse 2015, jf. BR10, kap. 7.2.1, stk. 11
 • Ny lavenergiklasse 2015, som er skærpet ift. den tidligere klasse 1, og tidligere lavenergiklasse 2 er med en lille lempelse det nye minimumskrav i BR10. Dette jf. BR10, kap. 7.2.2. og 7.2.3
 • Skærpede krav til U-værdier ved sommerhuse, tilbygninger, ombygninger og andre energimæssige forandringer, jf. BR10, kap. 7.3.2
 • I tilbygningers varmetabsberegning kan varmetab gennem den dækkede del af den eksisterende bygning medregnes. Tagboliger er dog undtaget. Dette jf. BR10, kap. 7.3.3
 • Skærpede krav til U-værdier i forbindelse med sommerhuse, jf. BR10, kap. 7.5
 • Indførelse af krav til midlertidige pavilloner, jf. BR10, kap. 7.3.1, stk. 2 og bilag 6

Kapitel 8 – Installationer

 • Krav om indregulering af nye ventilationsanlæg i eksisterende bygninger, også enfamiliehuse, jf. BR10, kap. 8.3, stk. 3
 • Krav om A-mærkede varmepumper og cirkulationspumper, jf. BR10, kap. 8.2, stk. 7
 • Krav til jordvarmeanlægs normeffekt og varmepumpers effektivitet, jf. BR10, kap. 8.6.4, stk. 4-8

Bilag 2

 • Udgået (Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skal nu læses på www.retsinfo.dk/)

Bilag 3

 • Ændret i ordlyd og indhold (Anerkendelse af statikere)

Bilag 5

 • Udgået (Brandeksempler i enfamiliehuse vil blive indarbejdet i Eksempelsamlingen for brand)

Bilag 6 – Energi

 • (NYT) Oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre, Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov, samt Forskellige vilkår for midlertidige flytbare pavilloner.

Tags: , ,

En kommentar til “Betydningen af det nye bygningsreglement 2010”

 1. Ole Teisen siger:

  BR10 er delvis en skuffelse, idet de væsentligste ændringer består af skærpelse af krav, der allerede var i det tidligere BR08. Det er selvfølgelig, hvad der har været politisk muligt, men derfor kan man alligel godt efterlyse lidt nytænkning og meningsfuld frækhed.
  Det er udmærket med de nye krav til CO2 indhold i luften i daginstitutioner, lavere energirammer, bedre U-værdier m.m. men ikke et ord om, hvorledes det sikres, at der stadig leves op til disse krav år efter år. Ingen skærpelse af krav til drifts- og vedligeholdsmateriale eller balancering, dokumentation og indregulering. Dette vil de uindviede selvfølgelig sige er henlagt til de normer, der stiller krav til den enkelte installation, men med dagens kompleks af installationer, der interagerer, er det langt fra nok, til at sikre en tilfredsstillende drift efter aflevering.
  Lad os håbe på, at markedet er klar til at lovgive om systematiske kvalitetsstyringsprocedurer møntet på bygningens drift efter byggeperioden (Læs: Commissioning!) inden udgivelsen af den næste revision af bygningsreglementet.